Súhlas so spracovaním osobných udajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?


Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Finpower s. r. o., so sídlom Starorímska 1371/4, 851 10 Bratislava mestská časť Rusovce, Slovenská republika, IČO: 53 715 969, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo: 151884/B (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane  
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu Starorímska 1371/4, 851 10 Bratislava alebo na e-mail:______________. Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

Kontaktný formulár

 

Účel spracúvania  zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu


Kategória dotknutých osôb

 

záujemcovia o informácie, potenciálni klienti


Kategória osobných údajov

 

povinné údaje: meno, priezvisko, e-mail, údaje uvedené predmete správy,
nepovinné údaje: tel. číslo

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

 

 

Referencie

 

Účel spracúvania  zverejňovanie referencií – ohodnocovanie kvality poskytovaných služieb klientmi
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je informovanie verejnosti o kvalite poskytovaných služieb


Kategória dotknutých osôb

 

klienti


Kategória osobných údajov

 

meno osoby oprávnenej poskytovať referencie v mene spoločnosti, obchodné meno spoločnosti, údaje uvedené v referencií

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

po dobu prevádzkovania webovej stránky, na ktorej bola referencia zverejnená, prípadne po dobu pokiaľ klient (osoba oprávnená konať v mene klienta) nepožiada o výmaz referencie

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

 

neuskutočňuje sa

 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov

 

Účel spracúvania  evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov


Kategória dotknutých osôb

 

dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka


Kategória osobných údajov

 

údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa