Všeobecné obchodné podmienky

1.      Všeobecné ustanovenia

1.1      Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán pri poskytovaní Služieb (definovaných nižšie) Poskytovateľom Klientovi.
1.2      Pre vylúčenie pochybností, pokiaľ nie je uvedené inak, VOP sa vzťahujú výlučne na právne vzťahy medzi Poskytovateľom a právnickými osobami a Poskytovateľom a fyzickými osobami – podnikateľmi. VOP nevzťahujú na právne vzťahy Poskytovateľa a fyzických osôb – spotrebiteľov.

 

2.      Výklad pojmov

2.1      „Aplikácia“ je pre účely týchto VOP cloudová aplikácia ako počítačový program vyjadrený jeho zdrojovým kódom, ktorý tvorí užívateľské rozhranie pre Klientov za účelom využívania funkcií bližšie špecifikovaných v Zmluve. Vždy keď sa v týchto VOP použije pojem Aplikácia, myslí sa tým Aplikácia ako celok a zároveň každá jej časť, ak nie je v týchto VOP ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nemá Klient právo Aplikáciu alebo ktorúkoľvek jej časť použiť inak ako pri prezeraní Internetovej stránky alebo pri používaní Aplikácie. Poskytovateľ rozhoduje o Aplikácii, najmä rozhoduje o štruktúre Aplikácie a o funkcionalite Aplikácie;
2.2      „Balík Služieb digitálneho účtovníctva“ znamená balík Služieb digitálneho účtovníctva, ktorý si môže Klient zvoliť v rámci Služieb digitálneho účtovníctva;
2.3      „Cena” znamená finančnú odplatu dohodnutú v Zmluve, ktorú sa Klient zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za dodané Služby s výnimkou Zriaďovacieho poplatku;
2.4      „Daňový poriadok“ znamená zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
2.5      „Extra služby“ znamenajú služby iné ako Služby digitálneho účtovníctva, Konzultačné služby a Služby virtuálneho CFO, ktoré Poskytovateľ na základe dohody s Klientom poskytuje nad rámec Balíka Služieb digitálneho účtovníctva, Konzultačných služieb a Služieb virtuálneho CFO;
2.6      „GDPR“ je pre účely týchto VOP Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES;
2.7      „Implementácia účtovníctva“ znamená službu prevzatia a implementácie účtovníctva Klienta, ktorá je poskytovaná v rámci Služieb digitálneho účtovníctva avšak nad rámec Balíkov Služieb digitálneho účtovníctva;
2.8      „Internetová stránka“ je pre účely týchto VOP internetová stránka, ktorej obsah sa Klientom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.finpower.eu alebo bude zobrazený po presmerovaní Klientov z inej internetovej stránky a ktorá je určená okrem iného na využitie Aplikácie Klientom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod Internetovou stránkou sa pre účely týchto VOP rozumie každá časť Internetovej stránky identifikovaná cez adresu subdomény k adrese domény podľa prvej vety tohto odseku. Prevádzkovateľom Internetovej stránky je Poskytovateľ. Poskytovateľ rozhoduje o Obsahu internetovej stránky, najmä rozhoduje o štruktúre Internetovej stránky, grafickom vyobrazení jej častí a celku, o zložení Obsahu internetovej stránky, o rozsahu a umiestnení vyžadovaných a zverejnených informácií;
2.9      „Klient“ znamená osobu alebo spoločnosť, ktorá s Poskytovateľom uzatvorila Zmluvu a ktorá je v tejto Zmluve ako klient identifikovaná;
2.10    „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
2.11    „Obsah internetovej stránky“ je pre účely týchto VOP všetok multimediálny, grafický, textový alebo iný obsah odlišný od Aplikácie, ktorý sa Klientovi zobrazí pri prehliadaní Internetovej stránky alebo pri prezeraní Internetovej stránky alebo pri využívaní Aplikácie okrem Obsahu klienta. Poskytovateľ vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu a má zároveň všetky práva k Obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom z oblasti práva duševného vlastníctva. Vždy keď sa v týchto VOP použije pojem Obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah Internetovej stránky ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto VOP ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nemá Klient právo Obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť inak ako pri prezeraní Internetovej stránky alebo pri používaní Aplikácie;
2.12    „Obsah účtu klienta“ je pre účely týchto VOP grafický, textový, dátový alebo iný obsah vytvorený Klientom prostredníctvom Aplikácie ako osobitného programového prostredia sprístupneného Klientovi prostredníctvom Internetovej stránky s využitím Účtu klienta alebo uložený Klientom na úložisko dát určené Poskytovateľom pri používaní Aplikácie. Obsah účtu klienta nie je Obsahom internetovej stránky a za súlad Obsahu účtu klienta s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu Klient;
2.13    „Poskytovateľ“ je obchodná spoločnosť Finpower s. r. o., so sídlom Starorímska 1371/4, 851 10 Bratislava – mestská časť Rusovce, Slovenská republika, IČO: 53 715 969, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo: 151884/B;
2.14    „Služby“ znamenajú Služby digitálneho účtovníctva, Konzultačné služby, Služby virtuálneho CFO, Extra služby a iné služby poskytované Poskytovateľom;
2.15    „Účet Klienta“ je účet vytvorený Poskytovateľom pre Klienta v Aplikácii, ktorý slúži na používanie Aplikácie zo strany Klienta. Prístup ku každému Účtu Klienta bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu sprístupnené iba Klientovi;
2.16    „Zákon o dani z príjmov“ znamená zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
2.17    „Zákon o účtovníctve“ znamená zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
2.18    „ZKR“ znamená zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov;
2.19    „Zmluva“ je zmluva o poskytovaní služieb alebo akákoľvek iná zmluva, ktorá je uzatvorená medzi Poskytovateľom a Klientom a ktorá odkazuje na tieto VOP;
2.20    „Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov“ znamená zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov uzavretú medzi Poskytovateľom a Klientom v súlade s čl. 28 GDPR;
2.21    „Zmluvné strany“ sú Poskytovateľ a Klient;
2.22    „Zriaďovací poplatok“ znamená jednorazový poplatok platený Klientom Poskytovateľovi za Implementáciu účtovníctva.

 

3.      Uzatvorenie zmluvy

3.1      Klient akceptuje a súhlasí s obsahom týchto VOP uzatvorením Zmluvy, ktorá odkazuje na tieto VOP. Tieto VOP predstavujú súčasť Zmluvy spolu so Zmluvou o poverení spracúvaním osobných údajov. Uzatvorením Zmluvy Klient potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom a znením týchto VOP pred uzatvorením Zmluvy.
3.2      Použitie iných všeobecných obchodných podmienok vrátane akýchkoľvek iných podmienok Klienta je výslovne vylúčené.
3.3      V prípade rozporov medzi týmito VOP a Zmluvou má prednosť Zmluva. V Zmluve je možné vylúčiť alebo upraviť ustanovenia týchto VOP.

 

4.      Predmet zmluvy

4.1      Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Služby v rozsahu definovanom v Zmluve.
4.2      Za poskytovanie Služieb sa Klient zaväzuje platiť Poskytovateľovi Cenu.

 

5.      Služby digitálneho účtovníctva

5.1      Služby digitálneho účtovníctva predstavujú služby účtovníctva v cloude v rozsahu podľa Balíka Služieb digitálneho účtovníctva zvoleného Klientom a/alebo špecifikácie a podmienok bližšie dohodnutých v Zmluve. V rámci Služieb digitálneho účtovníctva Poskytovateľ poskytuje aj Implementáciu účtovníctva, ktorá je ale nad rámec Balíkov Služieb digitálneho účtovníctva.
5.2      Súčasťou Služieb digitálneho účtovníctva je aj možnosť využívania Aplikácie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve.

 

6.      Konzultačné služby

6.1      Konzultačné služby predstavujú odborné konzultačné služby poskytované Poskytovateľom Klientovi v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v Zmluve. Konzultačné služby môžu byť Klientom poskytnuté vo forme:

(i)        telefonickej, on-line a emailovej konzultácie;
(ii)       vypracovania písomného stanoviska;
(iii)      osobnej konzultácie;
(iv)      spísania návrhov, podaní a žiadostí spojených s účtovníctvom Klienta;
(v)       inej forme dohodnutej medzi Poskytovateľom a Klientom.
6.2      Konzultačné služby budú pre Klienta vykonávané v rozsahu a v termínoch podľa podmienok individuálne dohodnutých v Zmluve.
6.3      Konzultačné služby budú vychádzať z platného právneho stavu a praxe v čase ich poskytovania.
6.4      Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť konzultačných služieb, ktoré poskytol inak ako v písomnej podobe, vrátane odpovedí na otázky na rokovaniach a počas telefonických rozhovorov.

 

7.      Služby virtuálneho CFO

7.1      Služby virtuálneho CFO pozostávajú najmä z nasledovných činností:

(i)        Cash-flow manažment. Činnosť spočíva v pravidelnej analýze peňažného toku umožňujúca lepšie pochopiť dynamiku príjmov a výdavkov, identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a zaviesť stratégie na dosiahnutie udržateľného stavu;
(ii)       Analýza finančného zdravia. Služba predstavuje analýzu aspektov podnikania z pohľadu ziskovosti, analýzu nákladov a revízia cenotvorby v záujme maximalizovania zisku ako aj analýzu likvidity a solventnosti;
(iii)      Finančné plánovanie. Služba pozostáva z tvorby plánov a prognóz v záujme predpovedania budúceho vývoja na základe historických údajov, trhových trendov a ďalších faktorov. Služba ďalej predstavuje nastavovanie finančných cieľov, pomoc pri kontrole výdavkov a monitorovanie výkonnosti firmy;
(iv)      Optimalizácia systémov. Služba predstavuje optimalizáciu a prehodnocovanie podnikových systémov. Optimalizácia systémov zahŕňa analýzu a zefektívnenie chodu operatívy firmy: pracovných postupov, procedúr a používaných technológií;
(v)       Iné činnosti dohodnuté medzi Poskytovateľom a Klientom.
7.2      Služby virtuálneho CFO a podmienky ich poskytovania budú bližšie špecifikované v Zmluve.

 

8.      Cena a platobné podmienky

8.1      Ceny uvedené na Internetovej stránke sú ilustratívne a nie sú pre Poskytovateľa záväzné. Cena za Služby bude dohodnutá v Zmluve na základe individuálnej dohody Poskytovateľa a Klienta.

8.2      V prípade využívania Služieb digitálneho účtovníctva Klient platí aj Zriaďovací poplatok za Implementáciu účtovníctva.

8.3      Pokiaľ nebude v príslušnej Zmluve uvedené inak, platí nasledovné:

8.3.1        Cena, v sume dohodnutej v príslušnej Zmluve a Zriaďovací poplatok sú splatné do štrnástich (14) kalendárnych dní od momentu doručenia faktúry, zaslanej Poskytovateľom Klientovi výlučne prostredníctvom e-mailu ako elektronickú faktúru na e-mailovú adresu uvedenú Klientom v Zmluve;
8.3.2        Faktúry za poskytované Služby s výnimkou Implementácie účtovníctva budú vystavované a zasielané do piatich (5) pracovných dní v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli Klientovi poskytnuté Služby, za ktoré sa faktúra vystavuje. Faktúra na úhradu Zriaďovacieho poplatku bude vystavená a zaslaná Klientovi do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy;
8.3.3        Cenu a Zriaďovací poplatok je Klient povinný uhradiť na bankový účet Poskytovateľa uvedený vo faktúre;
8.3.4        v prípade, ak Klient nezaplatí Cenu a/alebo Zriaďovací poplatok riadne a včas, je povinný spolu s istinou zaplatiť aj úroky z omeškania vo výške 0,06% denne z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania;
8.3.5        Ceny nezahŕňajú výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, a to za služobné cesty zamestnancov Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Služieb. Ceny ďalej nezahŕňajú správne a iné poplatky, ktoré sú spojené s poskytovaním Služieb. Cestovné výdavky Poskytovateľa a výdavky na správne a iné poplatky budú Klientovi vyúčtované spolu s Cenou poskytnutých Služieb;
8.3.6        Poskytovateľ má právo každý kalendárny rok zvýšiť Ceny za poskytované Služby o priemernú ročnú mieru inflácie vyjadrenú ročným percentuálnym nárastom spotrebiteľských cien potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky pričom za základ pre výpočet zvýšenej Ceny pre nasledujúci kalendárny rok sa vždy berie výška Ceny v predchádzajúcom kalendárnom roku. Zvýšenie Ceny má Poskytovateľ právo doúčtovať na základe samostatnej faktúry spätne vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, v ktorom dochádza k zvýšeniu v zmysle tohto bodu.

9.      Práva a povinnosti Poskytovateľa

9.1      Poskytovateľ má okrem iných práv uvedených v týchto VOP aj právo:
9.1.1        na zaplatenie Zriaďovacieho poplatku a dohodnutej Ceny za poskytnuté Služby;
9.1.2        vydať a doručovať Klientovi elektronickú faktúru, ktorú bude Klient považovať za plnohodnotný účtovný doklad spôsobilý pre jeho zaradenie do účtovníctva Klienta s tým, že nebude vyžadovať od Poskytovateľa zasielanie faktúry v jej písomnom vyhotovení;
9.1.3        odoprieť plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy v prípade omeškania Klienta s úhradou vystavených faktúr.
9.2      Poskytovateľ na žiadosť Klienta poskytne Klientovi dokumenty a dáta vyžiadané Klientom, ktoré je Klient povinný zo zákona archivovať.
9.3      Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby riadne a včas, s vynaložením odbornej starostlivosti a v súlade so Zákonom o účtovníctve, Zákonom o dani z príjmov, Daňovým poriadkom a ďalšími platnými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva a daní.
9.4      Poskytovateľ je viazaný pokynmi Klienta, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Poskytovateľ je oprávnený konať na základe písomných alebo ústnych pokynov ktoréhokoľvek zamestnanca Klienta, pokiaľ Klient písomne neurčil inak.

9.5      V odôvodnených prípadoch a ak je to naliehavo potrebné a v záujme Klienta sa Poskytovateľ môže odchýliť od pokynov Klienta, ak nie je možné získať Klientov súhlas vopred, a ak to nie je výslovne písomne zakázané. O tomto kroku však Poskytovateľ musí vždy bez zbytočného odkladu Klienta informovať.

 

10.   Práva a povinnosti Klienta

10.1    Klient má právo:

10.1.1      na poskytnutie Služieb v súlade s týmito VOP a v rozsahu podľa Zmluvy;
10.1.2      používať Internetovú stránku tak, aby mohol riadne používať Aplikáciu a s takýmto použitím Internetovej stránky Poskytovateľ vyslovuje svoj nevýhradný a odvolateľný súhlas platný po dobu trvania právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom podľa týchto VOP;
10.1.3      vykonať download konkrétnej časti Obsahu internetovej stránky určenej Poskytovateľom na jeho sťahovanie;
10.1.4      požiadať Poskytovateľa o okamžité odstránenie svojho Účtu klienta alebo obsahu tohto účtu s tým, že Poskytovateľ po obdržaní takejto požiadavky predmetný Účet klienta zruší a nenávratne odstráni predmetný obsah bezodkladne po doručení žiadosti zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou tohto obsahu. Zmazanie Obsahu účtu klienta má Poskytovateľ právo odmietnuť v prípade, ak by jeho vykonaním bolo znemožnené alebo sťažené poskytovanie Služieb alebo ak by došlo k ujme na majetku alebo právach Poskytovateľa, iných Klientov alebo tretích osôb.
10.2    Klient sa zaväzuje:
10.2.1      uhrádzať Cenu za poskytovanie Služieb v súlade s týmito VOP a podmienkami dohodnutými v Zmluve;
10.2.2      odovzdávať Poskytovateľovi pravdivé, včasné a úplné informácie a podklady, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie Služieb zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže Klientovi vzniknúť v súvislosti s dodaním nepravdivých, neúplných alebo nesprávnych informácií a podkladov;
10.2.3      odovzdávať Poskytovateľovi informácie a podklady v dostatočnom predstihu tak, aby boli dodržané všetky zákonom predpísané termíny;
10.2.4      informovať Poskytovateľa o všetkých zmenách týkajúcich sa podkladov a informácií poskytnutých Poskytovateľovi;
10.2.5      poskytovať Poskytovateľovi primeranú súčinnosť potrebnú pre riadne poskytovanie Služieb. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Klienta, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností;
10.2.6      zabezpečiť, by boli Poskytovateľovi k dispozícii zamestnanci alebo zástupcovia Klienta za účelom poskytovania všetkých informácií a vysvetlení, ktoré bude Poskytovateľ v rozumenom rozsahu požadovať;
10.2.7      informovať Poskytovateľ o všetkých známych rizikách a okolnostiach súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy alebo ktoré by mohli mať vplyv na plnenie predmetu Zmluvy;
10.2.8      pri vedení účtovníctva vykonať inventúru majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v lehotách v súlade so Zákonom o účtovníctve a za ich stav zodpovedá. Zároveň sa Klient zaväzuje predložiť inventúrny súpis z vykonaných inventúr Poskytovateľovi a viesť evidenciu skladového hospodárstva;
10.2.9      pri používaní Aplikácie postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv Poskytovateľa, iných Klientov alebo tretích osôb a konal v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. V prípade ak dôjde k porušeniu tejto povinnosti, Klient zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez účasti Poskytovateľa;
10.2.10   postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jemu vytvoreného Účtu Klienta osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzili úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí Poskytovateľ, iný Klient alebo tretia osoba;
10.2.11   riadne spravovať Účet Klienta a zabezpečiť, aby žiadne dokumenty, materiály a údaje nahraté Klientom v rámci Účtu Klienta neporušovali práva tretích osôb vrátane autorských práv, ani akékoľvek platné právne predpisy. Klient sa zároveň zaväzuje, že v rámci Účtu Klienta nebude propagovať vojny, násilie či agresivitu ako spôsob riešenia akýchkoľvek konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú či inú neznášanlivosť ani publikovať akékoľvek vulgarizmy.
10.3    Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, Klient zodpovedá za vecnú náplň účtovných/daňových dokladov a za ich časovú príslušnosť. Vecnou náplňou sa rozumie najmä správne označenie odberateľa a dodávateľa na faktúrach, prípadne iných daňových dokladoch, vrátane identifikačných čísiel IČO, DIČ a IČ DPH, úplne označenie dodávky tovaru a/alebo služieb, jasne definovaný dátum dodania tovarov a/alebo služieb, uvedený dátum prijatia predmetného dokladu.
10.4    Klient vyhlasuje, že nie je proti nemu v súčasnosti vedené žiadne konanie podľa ZKR či v zmysle príslušných aplikovateľných právnych predpisov, ani že nebol podaný návrh na začatie takéhoto konania a nie je proti nemu vedené ani iné konanie (napr. súdne, správne, trestné a pod.), v dôsledku ktorého by Klient nemohol splniť svoje povinnosti, ku ktorým sa zaväzuje na základe Zmluvy a/alebo VOP.

11.   Zodpovednosť za škodu

11.1    Poskytovateľ a Klient sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii pred vznikom škôd. Klient je povinný oznámiť Poskytovateľovi prekážky, ktoré mu bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto VOP a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa Klient o prekážke dozvedel, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohol dozvedieť.

11.2    Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, každá Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo VOP alebo z právnych predpisov a/alebo poskytnutím nepravdivých či neúplných informácií druhej Zmluvnej strane.

11.3    Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená poskytnutím nesprávnych a/alebo neúplných a/alebo zavádzajúcich podkladov, informácií a údajov zo strany Klienta a/alebo ktorá bola spôsobená poskytnutím materiálov, k poskytnutiu a/alebo použitiu ktorých nebol Klient oprávnený. Poskytovateľ nezodpovedá Klientovi za prípadnú škodu ani vtedy, ak ku škode príde v dôsledku:

11.3.1      nedostatku spolupráce Klienta s Poskytovateľom alebo s daňovým, finančným alebo iným orgánom verejnej moci;
11.3.2      omeškania Klienta s oznámením dôležitých okolností a s odovzdaním všetkých (kompletných, úplných a vecne správnych) relevantných dokladov potrebných pre riadne poskytovanie Služieb zo strany Poskytovateľa;
11.3.3      neplnenia alebo porušovania povinností Klienta podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy;
11.3.4      skutočností, ktoré zapríčinili vznik chýb a následných škôd pred dňom účinnosti Zmluvy, v prípade, ak ovplyvňujú poskytovanie plnenia Poskytovateľom na základe Zmluvy;
11.3.5      skutočností, ktoré nastanú až po ukončení Zmluvy a zapríčinia vznik chýb a následných škôd, ak spätne ovplyvňujú správnosť plnenia poskytovaného Poskytovateľom na základe Zmluvy.
11.4    Poskytovateľ taktiež nezodpovedá Klientovi za škody spočívajúce v daniach, ktoré Klientovi dodatočne vyrubil daňový úrad.

11.5    Ak nie je zodpovednosť za škodu vylúčená podľa týchto VOP, Poskytovateľ nahradí Klientovi škodu, ktorú Klient utrpí v dôsledku porušenia povinností podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy a to do výšky poistného plnenia z poistenia zodpovednosti Poskytovateľa za príslušnú škodovú udalosť.

 

12.   Dôvernosť informáciÍ

12.1    Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných od Klienta v súvislosti s plnením Zmluvy, a rovnako aj o finančnej a majetkovej situácii Klienta.

12.2    Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa neuplatní, ak:

(i)        Poskytovateľ preukáže, že informácie mal ešte pred ich obdržaním od Klienta;
(ii)       sa informácia stane verejnou prostredníctvom jej zverejnenia, ktoré nebude v rozpore s týmito VOP;
(iii)      Poskytovateľ preukáže, že informácie získala od tretej strany (t.j. nie od Klienta) bez porušenia zmluvnej alebo zákonnej povinnosti mlčanlivosti.
12.3    Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť informácie v nevyhnutnom rozsahu svojim zamestnancom, členom výkonných a dozorných orgánov a odborným konzultantom a poradcom, ak budú tieto osoby pred obdržaním informácií zaviazané povinnosťou mlčanlivosti, ako aj vtedy je to nevyhnutné podľa platných právnych predpisov alebo je to v súlade s platnými právnymi predpismi vyžadované oprávneným štátnym orgánom alebo inou oprávnenou osobou.

13.   Ochrana osobných údajov

13.1    Uzatvorením Zmluvy Zmluvné strany potvrdzujú, že neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je aj Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov dostupná na nasledovnom odkaze: https://www.finpower.eu/wp-content/uploads/2023/11/Finpower_DPA_online_SK_230927.docx

 

14.   Trvanie a Ukončenie Zmluvy

14.1    Zmluva medzi Poskytovateľom a Klientom sa uzatvára na dobu špecifikovanú v Zmluve.

14.2    Zmluvu je možné ukončiť len spôsobom uvedeným v týchto VOP alebo Zmluve.

14.3    Zmluvu možno ukončiť dohodou Zmluvných strán.

14.4    Ak nie je dohodnuté inak:

14.4.1      žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená vypovedať Zmluvu uzavretú na dobu určitú;
14.4.2      Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú sú Zmluvné strany oprávnené vypovedať aj bez uvedenia dôvodu, a to doručením písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane, pričom výpovedná doba je 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej Zmluvnej strane.
14.5    Každá Zmluvná strana môže od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä (i) ak sa preukáže alebo sa stane niektoré z vyhlásení Zmluvných strán ako nepravdivé a/alebo zavádzajúce a/alebo neúplné, a/alebo (ii) niektorá zo Zmluvných strán sa stane insolventnou a/alebo platobne neschopnou a/alebo bude v predĺžení a/alebo bude začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na niektorú zo Zmluvných strán podľa ZKR alebo podľa iných príslušných aplikovateľných právnych predpisov a/alebo bude vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia na majetok niektorej zo Zmluvných strán v zmysle ZKR alebo iných príslušných aplikovateľných právnych predpisov a/alebo (iii) niektorá zo Zmluvných strán bude v likvidácii v zmysle príslušných aplikovateľných právnych predpisov (najmä Obchodného zákonníka).

14.6    Poskytovateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy:

14.6.1      ak je Klient napriek upozorneniu Poskytovateľa v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti alebo náhrady oprávnených výdavkov Poskytovateľa o viac ako 15 (pätnásť) dní;
14.6.2      ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a Klientom;
14.6.3      ak Klient opakovane alebo sústavne neposkytuje Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne poskytnutie Služieb;
14.6.4      ak Klient nedodá Poskytovateľovi chýbajúce podklady, dokumenty alebo vysvetlenie ani po druhej žiadosti;
14.6.5      ak Klient nesúhlasí so zmenou týchto VOP v zmysle bodu 15.4.
14.7    Ak nie je dohodnuté inak, odstúpenie od Zmluvy je účinné v okamihu doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane.

14.8    Ukončenie Zmluvy nezbavuje Zmluvné strany povinnosti splniť všetky finančné záväzky súvisiace so Zmluvou a/alebo VOP a všetkými zmluvami uzavretými v súvislosti s ňou, na ktoré Zmluvným stranám vznikol nárok. Ostatné práva a povinnosti založené VOP a/alebo Zmluvou, z ktorých účelu vyplýva, že majú trvať aj po ukončení VOP a/alebo Zmluvy, zostávajú i naďalej zachované.

 

15.   Záverečné ustanovenia

15.1    Všetky právne vzťahy výslovne neupravené vo VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to v tomto poradí. V prípade vzniku akéhokoľvek rozporu VOP a dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka, je rozhodujúce znenie VOP.

15.2    V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi Zmluvnými stranami je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

15.3    Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nespôsobuje to neplatnosť, neúčinnosť ani nevymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

15.4    Poskytovateľ môže kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto VOP tým, že zverejní novú verziu VOP na Internetovej stránke a oznámi túto skutočnosť Klientovi. Ak Klient nesúhlasí s novým znením VOP, je povinný oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi do 10 (desiatich) dní odo dňa oznámenia o nových VOP. Ak tak neurobí, Klient súhlasí s tým, že platia nové VOP od dátumu účinnosti v nich uvedenom. V prípade, že Klient oznámi  Poskytovateľovi, že nesúhlasí s novým znením VOP, platia pôvodné VOP bez zmeny, avšak Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy k poslednému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca odo dňa oznámenia o odstúpení. Tento bod sa nepoužije na drobné, nepodstatné, gramatické, grafické zmeny VOP alebo opravy zrejmých chýb vo VOP, ktoré je Poskytovateľ oprávnený vykonávať kedykoľvek.
15.5    V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi slovenským znením VOP a znením VOP v inom jazyku, je rozhodujúce slovenské znenie VOP.

15.6    Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2023.