Pre finančných manažérov sú informačné technológie výzvou k zmene myslenia

feb 27, 2024 | Finpower novinky

Digitalizácia, najmodernejšie softvéry a riešenia využívajúce umelú inteligenciu v posledných rokoch čoraz
razantnejšie vstupujú aj do relatívne konzervatívneho sveta účtovníctva a podnikových financií. Moderné
technológie, v súčasnosti dostupné finančným manažérom a riaditeľom, sú prirodzene lákavé. Umožňujú
odbúrať nudné rutinné činnosti, získavať kvalitné informácie v reálnom čase a tým umožňujú lepšie sa
rozhodovať. Výzvou sa však môže stať schopnosť nové technológie a prístupy správne uchopiť a použiť, nie
len technologicky, ale aj mentálne. Modernizácia finančného oddelenia teda vyžaduje zmenu vnútorného
nastavenia, „mindsetu“. O modernizácii finančných oddelení po technologickej aj znalostnej stránke sa
porozprával expert a zakladateľ konzultačnej firmy Finpower Marek Psota.

Pre finančných manažérov sú informačné technológie výzvou k zmene myslenia

O čom hovoríme, keď hovoríme o modernom finančnom oddelení?

Najlepšie začneme, keď si povieme, čo moderné nie je. Predstavte si finančné oddelenie, v ktorom sa väčšinadát manuálne, a teda prácne nahadzuje do účtovníctva, faktúry tiež niekto manuálne triedi, spracúva. Potom sato všetko vytlačí a položí konkrétnemu manažérovi na stôl. Dokumenty potom čakajú na schválenie a až potomsa manuálne zadávajú do systému.

Podobné je to pri controllingu, väčšinu času zaberá manuálny zber dát, ich triedenie, konsolidácia a následnápríprava výstupov pre manažment. To celé často trvá týždne, keď už dané informácie nemusia byť a často aninie sú relevantné. Napríklad, čo bolo v októbri, vás už nemusí zaujímať, keď je polovica novembra. Doba savýrazne zrýchľuje a s tým aj potreba dostať sa k relevantným biznisovým informáciám okamžite.

Ako sa teda modernizuje finančné oddelenie, aby odolalo zrýchľujúcej sa dobe?

Nová doba si vyžaduje nové prístupy. Preto v poslednom čase vznikajú aj nové pozície v rámci finančných
oddelení, ktoré sa zameriavajú na digitálnu transformáciu a zlepšovanie procesov. Takéto pozície na plný
úväzok a dlhodobo si však môžu dovoliť len väčšie firmy.

Ďalšou možnosťou je najať si externých konzultantov, ktorí sa na chod finančného oddelenia pozerajú
nezaťažení internými „biasmi“ a vedia manažmentu poskytnúť neskreslený pohľad na reálnu situáciu. Takéto
konzultácie na projektovej báze sú rozšírené v USA či západnej Európe. Všímam si, že aj na Slovensku začína byť
dopyt po takýchto službách.

Predstavme si, že som finančný riaditeľ strednej firmy, cítim, že sme zastaraní, chcem modernizovať a obrátim sa na konzultačnú firmu. Čo nasleduje potom?

Náš tím Finpower sa na istý čas stane súčasťou finančného tímu vašej firmy. Sme účastní pri účtovných
uzávierkach, sledujeme jednotlivé úlohy a procesy, pýtame sa, prečo to robíte práve takto. Snažíme sa zmeniť
nazeranie a myslenie ľudí z finančného oddelenia tým, že spoločne posudzujeme, ktoré procesy sú hodnotné
a ktoré nadbytočné. Pomáhame aj pri zavádzaní moderných technológií, ktoré firmám šetria kapacitu. Čas a
energiu potom môžu investovať napríklad do činností s vyššou pridanou hodnotou, napríklad do biznis
partneringu pre iné oddelenia, do analýz či plánovania.

Sprievodným javom modernizácie je, že všetky dáta sú centralizované, napríklad v cloude, a sú manažmentu
dostupné v reálnom čase. V rámci konzultantskej práce učíme klienta namiesto excelovských tabuliek používať
Business intelligence, teda informačné technológie, ktoré kolektivizujú, triedia, spracúvajú a vyhodnocujú
finančné a iné dáta. S tým je spojená automatizácia zberu a spracovania dát, ako aj príprava reportov, ktorú už
nemusia prácne vykonávať zamestnanci.

Pre manažment to okrem iného znamená možnosť vidieť v reálnom čase neskreslenú realitu: finančnej kondície
podniku, rizík, príležitostí či rentability jednotlivých produktov.

Platí to univerzálne pre všetky tipy podnikov, alebo sú tu rozdiely?

Rozdiely sú len v tom, že potrebujeme dôkladne poznať biznisový model a špecifiká klienta. Podľa toho vieme
určiť jeho potreby a nastaviť priority, na ktoré má finančné oddelenie zamerať svoju pozornosť. To vyplynie
z poznania stratégie, cieľov a vízií firmy. Moderné podnikové systémy a správne nastavený reporting dnes
umožňujú analyzovať finančné informácie z rôznych pohľadov – dimenzií. Napríklad sa vieme zamerať na
analýzu ziskovosti produktov, odbytových kanálov, zákazníkov, projektov a podobne.

Moderné technológie tu pomáhajú rôzne dáta dávať do súvislosti a zároveň musia byť v reálnom čase
k dispozícii manažmentu. Modernizácia tiež pomáha odstraňovať nezrovnalosti a chybovosť, ktorá vzniká pri
manuálnom spracúvaní dát.

Môžete uviesť príklad z praxe?

Jedným z väčších projektov našej konzultantskej kancelárie Finpower bola modernizácia finančného
manažmentu pre spoločnosť Konica-Minolta v severnej Európe. Pobočky v Dánsku, Nórsku, Švédsku a Fínsku,
ktoré dovtedy fungovali ako relatívne samostatné jednotky, sa rozhodli zjednotiť do spoločnej organizačnej
štruktúry, aby dosiahli synergie v operatíve. Výzvou boli napríklad mesačné reporty, ktoré museli pobočky
pravidelne posielať materskej spoločnosti. Šlo o excelovské súbory s tisíckami riadkov, ktoré sa manuálne
vypĺňali. Keďže to bolo prácne, tieto činnosti sa rozhodli škandinávski partneri outsourcovať do Indie, no
dochádzalo k veľkej chybovosti. Aj našou zásluhou sme spoločne dokázali systém zjednotiť a zautomatizovať
pomocou BI (Business Intelligence, pozn. red.). To, čo robil zamestnanec jeden a pol dňa, sa zrazu dalo vyriešiť
jedným kliknutím. Pre klienta tiež bolo záťažou, že jednotlivé pobočky si na rovnaké problémy si hľadali vlastné
riešenia. Pomohli sme s implementáciou spoločného ERP systému. Pomocou neho sme zjednotili finančné
procesy a spôsoby účtovania. Takýchto detailov je mnoho a platí, že každá firma má svoje vlastné špecifické
problémy, ktoré potrebuje riešiť.

Na akú spätnú väzbu ste od manažmentov zvyknutí?

Finanční manažéri alebo riaditelia začnú po našich inputoch pociťovať, povedal by som, úľavu. Presnejšie,
pocítia odbremenenie od nudnej a vyčerpávajúcej rutiny. S tým prichádza viac času na analytickú činnosť, biznis
partnering a nápady, a teda kvalitnejšie výstupy pre manažment.

Ako dlho zvykne trvať vaša konzultantská práca pre konkrétnu firmu?

Je to veľmi individuálne. Ideálom je po pilotnom projekte nadviazať s klientom dlhodobú spoluprácu. Poznáme
totiž podrobne povahu biznisu danej firmy a dokážeme byť oporou aj v ťažších časoch, keď napríklad z firmy
odíde trénovaný kvalitný človek. S ním totiž odchádza aj časť know-how. My sa vždy vieme vrátiť do tímu
a reagovať na zmenu podmienok v kolektíve. Chápem, že zmena je nevyhnutná, no my ako konzultanti sme
vždy pripravení vzniknutú medzeru zaplniť.

Vo vašej práci sa finančné služby výrazne prepájajú s informačnými technológiami. Ako vnímate fakt, že ide
o dva rôzne odbory, ktoré musia úzko spolupracovať?

Budúcnosť finančných oddelení bude čoraz viac prepojená s informačnými technológiami. Ja ako konzultant pri
modernizácii pôsobím ako most medzi svetom financií a svetom IT. Oba hovoria iným jazykom a mojou úlohou
je okrem iného zabezpečiť, aby sa tieto svety vedeli medzi sebou dohodnúť a zladiť sa.

Aj technológie dnes skokovo napredujú. Akú víziu predpovedáte sektoru podnikových financií?

Veľa sa teraz hovorí o umelej inteligencii (AI). Tá začne byť čoraz viac prítomná aj na moderných finančných
oddeleniach. Predpokladám, že AI v blízkej budúcnosti dokáže nahradiť agendu zamestnancov na úrovni junior.
Na masívnejšie využívanie AI na finančných oddeleniach si však ešte chvíľu počkáme. Firmy si totiž musia
upratať v procesoch a dátach predtým, ako do nich výraznejším spôsobom pustíme inteligentné algoritmy.

Spomínali ste juniorov. Ako vnímate kariérne možnosti pre mladšiu generáciu?

Veľa vecí na finančných oddeleniach zmenila pandémia covidu. Neistota vytvorila veľký tlak na manažérov
a riaditeľov, aby dokázali predpovedať, ako covid ovplyvní finančné výsledky firiem, a pružnejšie reagovať. Na
takéto náročné úlohy už klasický prístup k riadeniu podnikových financií nestačí a nástup moderných
technológií, ktorý skráti reakčný čas, je nevyhnutný. Doba sa zrýchľuje a zrýchľovať sa musí aj schopnosť
manažmentu dobre sa rozhodovať. To ovplyvňuje aj požiadavky na záujemcov o prácu v tomto sektore. Pre
finančných manažérov a riaditeľov bude kľúčové udržať si talenty. To nebude ľahké. Mladí ľudia nechcú byť
účtovníkmi, pretože si to spájajú s nudnou rutinnou prácou. Preto ak chce firma udržať napríklad mileniálov
alebo neskôr zoomerov, ktorí sú teraz v tínedžerskom veku, bude musieť charakter práce na finančnom
oddelení posunúť smerom k high-tech a ponúkať im pracovné náplne s väčším zastúpením práce s pridanou
hodnotou.

Medailónik

Marek Psota (1987) vyštudoval daňovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Hneď po škole však zistil, že najviac ho zaujímajú podnikové financie. Viac ako desaťročie strávil na finančných oddeleniach viacerých nadnárodných spoločností, pracoval napríklad pre firmy DHL, Benteler či Konica Minolta. Na týchto postoch sa stal renomovaným odborníkom na modernizáciu finančných oddelení a efektívnejšie spravovanie podnikových financií. V roku 2021 založil konzultantskú spoločnosť Finpower. Po niekoľkoročnom pôsobení vo Fínsku sa vrátil na Slovensko s cieľom pomáhať transformovať finančné oddelenia finančným manažérom a riaditeľom malých a stredných firiem zo všetkých oblastí. Marek je členom Českej asociácie pre finančné riadenie(CAFIN), ako aj medzinárodnej asociácie controllerov (ICV).

Najnovšie články

+421 907 289 712

Zavolajte nám.

info@finpower.eu

Napíšte nám.

Europeum business center

Suché mýto 1
Bratislava